作业帮 > 综合 > 作业

单糖浆作为片剂辅料,如何与淀粉配比使用?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2023/12/03 12:20:04
单糖浆作为片剂辅料,如何与淀粉配比使用?
我想关闭该问题,应该怎么办?这上面没有相关选项!!!
én zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 , 性 本 善.
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 , 习 相 远.
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 , 性 乃 迁.
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 , 贵 以 专.
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 , 择 邻 处.
zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 , 断 机 杼.
dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 , 有 义 方.
jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 , 名 俱 扬.
yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 , 父 之 过.
jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 , 师 之 惰.
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 , 非 所 宜.
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 , 老 何 为.
yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 , 不 成 器.
rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 , 不 知 义.
wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 , 方 少 时.
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 , 习 礼 仪.
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 , 能 温 席.
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 , 所 当 执.
róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 , 能 让 梨.
tì yú zhǎng yí xiān zhī
弟 于 长 , 宜 先 知.
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 , 次 见 闻.
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 , 识 某 文.
yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 , 十 而 百.
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 , 千 而 万.
sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 , 天 地 人.
sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 , 日 月 星.
sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 , 君 臣 义.
fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 , 夫 妇 顺.
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 , 曰 秋 冬.
cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 , 运 不 穷.
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 , 曰 西 东.
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 , 应 乎 中.
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 , 木 金 土.
cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 , 本 乎 数.
yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 , 礼 智 信.
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 , 不 容 紊.
dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 , 麦 黍 稷.
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 , 人 所 食.
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 , 鸡 犬 豕.
cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 , 人 所 饲.
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 , 曰 哀 惧.
ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 , 七 情 具.
páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 , 木 石 金.
sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹, 乃 八 音.
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 , 父 而 身.
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 , 子 而 孙.
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自 子 孙 , 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 , 人 之 伦.
fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 , 夫 妇 从.
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 , 弟 则 恭.
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 , 友 与 朋.
jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 , 臣 则 忠.
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 , 人 所 同.
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 , 须 讲 究.
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 , 明 句 读.
wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 , 必 有 初.
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 , 至 四 书.
lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 , 二 十 篇.
qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 , 记 善 言.
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 , 七 篇 止.
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 , 说 仁 义.
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 , 子 思 笔.
zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 , 庸 不 易.
大 小 戴 , 注 礼 记.
shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 , 礼 乐 备.
yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 , 曰 雅 颂.
hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 , 当 讽 咏.
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 , 春 秋 作.
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 , 别 善 恶.
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 , 有 公 羊.
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 , 有 谷 梁.
jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 , 方 读 子.
cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 , 记 其 事.
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬.
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 , 及 老 庄.
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 , 读 诸 史.
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 , 知 终 始.
zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 , 至 黄 帝.
hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 , 居 上 世.
táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 , 号 二 帝.
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 , 称 盛 世.
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏 有 禹 , 商 有 汤.
zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周 文 武 , 称 三 王.
xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏 传 子 , 家 天 下.
sì bǎi zǎi qiān xià shè
四 百 载 , 迁 夏 社.
tāng fá xià guó hào shāng
汤 伐 夏 , 国 号 商.
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六 百 载 , 至 纣 亡.
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周 武 王 , 始 诛 纣.
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八 百 载 , 最 长 久.
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
周 辙 东 , 王 纲 坠.
Chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 , 尚 游 说.
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始 春 秋 , 终 战 国.
wǔ bà qiáng qī xióng chū
五 霸 强 , 七 雄 出.
yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴 秦 氏 , 始 兼 并.
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传 二 世 , 楚 汉 争.
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高 祖 兴 , 汉 业 建.
zhì xiào ping wáng mǎng cuàn
至 孝 平 , 王 莽 篡.
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光 武 兴 , 为 东 汉.
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 , 终 于 献.
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎.
hào sān guó qì liǎng jìn
号 三 国 , 迄 两 晋.
song qí jì liáng chén chéng
宋 齐 继 , 梁 陈 承.
wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 , 都 金 陵.
běi yuán wèi fēn dōng xi
北 元 魏 , 分 东 西.
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 , 与 高 齐.
dài zhì suí yì tǔ yǔ
迨 至 隋 , 一 土 宇.
bú zài chuan shī tǒng xù
不 再 传 , 失 统 绪.
táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐 高 祖 , 起 义 师.
chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 , 创 国 基.
èr shí chuán sān bǎi zǎi
二 十 传 , 三 百 载.
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 , 国 乃 改.
liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁 唐 晋 , 及 汉 周.
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称 五 代 , 皆 有 由.
yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎 宋 兴 , 受 周 禅.
shí bā chuán nán běi hùn
十 八 传 , 南 北 混.
liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 , 帝 号 纷.
dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 , 宋 犹 存.
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪

zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪 歇.
yǒu sòng shì yì tong miè
有 宋 世 , 一 同 灭.
bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 , 兼 戎 狄.
míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 , 久 亲 师.
chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 , 方 四 祀.
qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 , 永 乐 嗣.
dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 , 煤 山 逝.
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng
清 太 祖 , 膺 景 命.
jìng sì fāng kè dà dìng
靖 四 方 , 克 大 定.
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 , 乃 大 同.
shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 , 清 祚 终.
dú shǐ zhě kǎo shí lù
读 史 者 , 考 实 录.
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 , 若 亲 目.
kǒu ér song xīn ér wéi
口 而 诵 , 心 而 维.
cháo yú sī xī yú sī
朝 于 斯 , 夕 于 斯.
xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔 仲 尼 , 师 项 橐.
gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 , 尚 勤 学.
zhào zhōng ling dú lǔ lún
赵 中 令 , 读 鲁 论.
bǐ jì shì xué qiě qín
彼 既 仕 , 学 且 勤.
pī pú biān xiāo zhú jiǎn
披 蒲 编 , 削 竹 简.
bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼 无 书 , 且 知 勉.
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头 悬 梁 , 锥 刺 股.
bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 , 自 勤 苦.
rú náng yíng rú yìng xuě
如 囊 萤 , 如 映 雪.
jiā suī pín xué bú chuò
家 虽 贫 , 学 不 辍.
rú fù xīn rú guà jiǎo
如 负 薪 , 如 挂 角.
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 , 犹 苦 卓.
sū lǎo quán èr shí qī
苏 老 泉 , 二 十 七.
shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 , 读 书 籍.
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼 既 老 , 犹 悔 迟.
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔 小 生 , 宜 早 思.
ruò liáng hào bā shí èr
若 梁 灏 , 八 十 二.
duì dà tíng kuí duō shì
对 大 廷 , 魁 多 士.
bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼 既 成 , 众 称 异.
ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔 小 生 , 宜 立 志.
yíng bā suì néng yǒng shī
莹 八 岁 , 能 咏 诗.
mì qī suì néng fù qí
泌 七 岁 , 能 赋 棋.
bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼 颖 悟 , 人 称 奇.
ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔 幼 学 , 当 效 之.
cài wén jī néng biàn qín
蔡 文 姬 , 能 辨 琴.
xiè dào yùn néng yǒng yín
谢 道 韫 , 能 咏 吟.
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼 女 子 , 且 聪 敏.
ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔 男 子 , 当 自 警.
táng liú yàn fāng qī suì
唐 刘 晏 , 方 七 岁.
jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举 神 童 , 作 正 字.
bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼 虽 幼 , 身 已 仕.
ěr yòu xué miǎn ér zhì
尔 幼 学 , 勉 而 致.
yǒu wéi zhě yì ruò shì
有 为 者 , 亦 若 是.
quǎn shǒu yè jī sī chén
犬 守 夜 , 鸡 司 晨.
gǒu bù xué hé wéi rén
苟 不 学 , 曷 为 人.
cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜.
rén bù xué bù rú wù
人 不 学 , 不 如 物.
yòu ér xué zhuàng ér xíng
幼 而 学 , 壮 而 行.
shàng zhì jūn xià zé mín
上 致 君 , 下 泽 民.
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬 名 声 , 显 父 母.
guāng yú qián yù yú hòu
光 于 前 , 裕 于 后.
rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人 遗 子 , 金 满 赢.
wǒ jiào zǐ wéi yì jīng
我 教 子 , 惟 一 经.
qín yǒu gōng xì wú yì
勤 有 功 , 戏 无 益.
jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒 之 哉 , 宜 勉 力.